Deklaracja dostępności

Urząd Miasta w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://koszalin.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2021-06-15
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Zdzińska
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 94 348 88 99

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Koszalinie posiada następujące lokalizacje:

1) ul. Rynek Staromiejski 6-7 – budynek główny

2) ul. Mickiewicza 26

3) ul. Dąbrówki 1

4) ul. Monte Cassino 13

5) ul. Mariańska 9

6) ul. Strażacka 8

7) ul. Młyńska 2

8) ul. Zwycięstwa 42

9) ul. Partyzantów 31) Urząd Miejski w Koszalinie, budynek główny, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku od ul. Rynek Staromiejski znajduje się podjazd. Drzwi otwierają się automatycznie, w wejściu nie ma progu.

W holu głównym mieści się punkt informacyjny, którego pracownicy, jeżeli zachodzi taka potrzeba, udzielają informacji osobom ze szczególnymi potrzebami. W holu głównym przy schodach znajduje się winda, którą można wjechać na wszystkie piętra budynku.

Toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na każdym piętrze w korytarzach, naprzeciw wyjścia z windy i schodów.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na I piętrze wyposażona jest w stanowisko do przewijania dzieci.

Przy budynku głównym wyznaczonych jest 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.2) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada windę, którą osoba niepełnosprawna może wjechać na parter budynku. Nie ma możliwości wjazdu na wyższe kondygnacje budynku. Jeżeli zachodzi konieczność załatwienia sprawy w komórkach organizacyjnych zlokalizowanych na wyższych kondygnacjach, pracownicy Urzędu schodzą do osób niepełnosprawnych. 

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy ul. Mickiewicza wyznaczone są 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.3) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Dąbrówki 1

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 94 348 88 35

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku od ul. Dąbrówki znajduje się podjazd. Drzwi otwierają się manualnie, w wejściu nie ma progu.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz winda, którą można wjechać na I piętro.

Przy ul. Dąbrówki wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

 


4) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Monte Cassino 13

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 94 348 88 81, 94 348 39 56

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku przy ul. Monte Cassino znajduje się podjazd. Drzwi otwierają się manualnie, w wejściu nie ma progu.

Przy głównym wejściu przy schodach znajduje się winda, którą można wjechać na wszystkie piętra budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na I piętrze budynku.

Przy budynku wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

 


5) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Mariańska 9

Straż Miejska, tel. 94 346 09 67

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się podjazd, którym można przemieścić się do drzwi wejściowych zlokalizowanych pod wiatą i wyposażonych w domofon. Powiadomiony pracownik Straży Miejskiej schodzi do osoby niepełnosprawnej w celu załatwienia sprawy.

Przy ul. Mariańskiej wyznaczone jest 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

 


6) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Strażacka 8

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tel. 94 342 59 95

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biuro znajduje się na II piętrze budynku. Pracownicy Biura, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, schodzą do osoby niepełnosprawnej w celu załatwienia sprawy.

Przy budynku dostępne są miejsca postojowe, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

 


7) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Młyńska 2

Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości, tel. 94 348 87 93

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biuro zlokalizowane jest na parterze budynku. Przed wejściem do biura znajdują się schody.

Pracownicy Biura, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, zorganizują spotkanie w miejscu dostępnym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy ul. Asnyka, od ul. Młyńskiej wyznaczone jest jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

 


8) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42

Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, tel. 94 348 87 79


Referat Konsultacji Społecznych Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki, tel. 94 348 88 87 

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biura znajdują się na I piętrze budynku.

Pracownicy Referatu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, zorganizują spotkanie w miejscu dostępnym dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową, dostępne są miejsca postojowe naprzeciwko budynku przy ul. Zwycięstwa oraz przy ul. Połtawskiej.

 


9) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Partyzantów 3

Referat Informatycznej Obsługi Miasta Wydziału Informatyki, tel. 94 348 950

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biura znajdują się na parterze i I piętrze budynku.

Pracownicy Referatu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, zorganizują spotkanie w miejscu dostępnym do potrzeb osób niepełnosprawnych.